Lunds domkyrka
Kyrkor och kulturbyggnader

Lunds domkyrka

Ett av våra mest unika projekt någonsin. När Lunds domkyrka behövde lyfta ner och renovera kyrkans två anrika torntak byggde vi på Sydställningar specialställningar för att möjliggöra en så smidig arbetsprocess som möjligt. Både på 40 meters höjd och i arbetet på marken.

Ställningar möjliggjorde spektakulär renovering av Lunds 900-åriga domkyrka

Genom specialkonstruerade ställningar kunde de två torntaken lyftas ner från Lunds snart 900-åriga domkyrka. Samtidigt som tornens insida renoverades på 40 meters höjd byttes de gamla blytaken ut till nya miljövänligare i tenn på specialställningar på marken.

Det råder en spänd förväntan och hög koncentration inne i det norra av Lunds domkyrkas två kyrktorn när taket ska lossas och lyftas ner. I tornet hjälps arbetsledare och montörer från Sydställningar åt med de allra sista förberedelserna tillsammans med kollegor från bygg- och konsultföretagen Jinert, Thage, Proswede och Tyréns. Det är mitt i vintern men soligt och vindstilla, vilket underlättar arbetet.

De sista förberedelserna pågår innan nedsänkningen av det första tornet. Längden på de så kallade stropparna, banden som hjälper till att fördela trycket på lasten till lyftkranen, justeras utifrån de ursprungliga beräkningarna.

Lunds domkyrka stod färdig under 1100-talet och tornen fick sitt nuvarande utseende i mitten på 1800-talet. 2019 uppmärksammades ett antal brister, bland annat sprickor i blyplåtarna varav vissa satt löst. Murkrönet skulle också visa sig ha vittrat på sina ställen och dessutom hade flera av träplankorna under taket murknat och de gamla blytaken utgjorde en miljörisk. Detta innebar att en omfattande renovering var nödvändig. De gamla taken i bly skulle ersättas av nya i rostfritt stål med tennbeläggning och murkrönet muras om på plats.

– Vi lyfter en halv meter till!

I en walkie-talkie koordinerar Mattias Larsen, arbetsledare från Sydställningar, lyftet med kollegorna i lyftkranen. Kranen har en lyftkapacitet på 45 ton och står på en särskilt framtagen grund av grus, plåtar och madrasser för att inte riskera stabiliteten när de båda tornen lyfts ner.

Lyft- och hanteringsentreprenören Jinert använde en mobil lyftkran som väger 500 ton och kan lyfta upp till 50 ton för nedsänkningen. För att fördela vikten hade kranens fyra stödben ställts ovanpå en kranuppställning med 100 ton grus, plåtar och madrasser. Jinert hade också förberett för de ramar i metall, byggda av Proswede, som torntaken ställdes på när de kom ner till marken.

Sakta börjar lyftkranen att lyfta tornets tak uppåt. Det släpper från de rejäla hundraåriga järnbultarna som lossats under förberedelserna. Lyftkranen arbetar försiktigt och sakta i små etapper för att se till så att allt släpper som det ska och att taket inte börjar gunga för mycket. Taket lyfts högre och högre upp och efter ett tag blir utsikten över Lund synlig inifrån tornet.

– Vi har varit noga med att gå igenom hur vi skulle bygga ställningarna för att inte riskera att förstöra fasaden. Det är ett kulturminne vi jobbar med och det ska alltid respekteras. Vi jobbar för att detta ska kunna finnas kvar i framtiden och vi har ett stort ansvar för vår egen och nästa generationer, säger Mattias Larsen.

Nyfikna Lundabor, andra besökare och media följer nedsänkningen av det norra torntaket i mars 2022. Allt går enligt planerna och inne i tornet hittar Sydställningar en så kallad tidskapsel som lämnats av byggarbetare från senaste gången tornet renoverades i början på 1900-talet. Kapseln har lämnats till specialister som ska undersöka den försiktigt för att inte riskera att förstöra innehållet.
Sven Nilsson, KMA-chef på byggföretaget Thage överlämnar tidskapseln som hittats i norra tornet till Kerstin Hesslefors Persson, domprost. På bild även Mats Persson, domkyrkokamrerare vid Lunds domkyrka.
Nedsänkningen av det södra tornet inleds dagen efter att det norra torntaket placerats på marken. Senaste gången som tornens tak lades om var i början på 1900-talet, men då utan att tornen lyftes ner. Takbytet ingår i den långsiktiga vård- och underhållsplanen för kyrkan.

Allt går enligt plan och snart är det första torntaket nedtaget och placerat på särskilda ställningar på marken. Dagen efter är det dags att lyfta ner även det andra torntaket innan renoveringsarbetet kan inledas. Förarbetet med byggställningarna hade dock börjat långt tidigare för Sydställningar.

För att underlätta arbetet och skapa en god arbetsmiljö under renoveringen av tornen, bland annat murning av murkrönet, täcks ställningarna in med ett väderbeständigt tyg som står emot vind, vatten och snö.
Foto: Gunnar Menander, Svenska Kyrkan

Noggrann planering helt avgörande för att lyckas

Planeringsarbetet av renoveringen började för Sydställningars del drygt ett år innan nedsänkningen av tornen. Tillsammans med andra inblandade aktörer och uppdragsgivaren Svenska Kyrkan gjordes en genomgång kring de förväntningar som fanns och de jobbade utifrån sina olika expertområden fram en gemensam plan för att lösa uppdraget. Ett tydligt önskemål var att använda så lite ställning som möjligt för att verksamheten skulle kunna fortsätta som vanligt och inte störa besökare eller turister.

– Vi blev inbjudna till kyrkan och arbetet eftersom vi har ett gott rykte när det gäller kulturbyggnader och vi har många bra referensobjekt, säger Mattias Larsen.

Ritning domkyrkan lund

Sydställningar skissade upp en plan för en stålkonstruktion med fyra separata torn som klarar höga laster. Ovanpå den första stålkonstruktionen planerades därefter för en ny ställning på upp till 40 meters höjd. Idén innebar att kyrkan varken såg stängd eller inkapslad ut och att verksamheten kunde fortsätta ungefär som vanligt. Dessutom var Sydställningar tidigt mån om att hitta bra lösningar för arbetsmiljön för de yrkesgrupper som skulle genomföra renoveringen på plats. Därför täcktes båda tornen in med vädertåligt tyg som gjorde det möjligt att arbeta på plats oavsett regn, snö eller vind. Även ställningen där de båda torntaken placeras på marken täcktes in i en tälthall för att underlätta arbetet men också för att säkerställa att inte tungmetaller eller andra gifter från arbetet läckte ut i omgivningen. Tälthallen försågs dessutom med ljustäta tyger för att ytterligare minska risken att störa förbipasserande.

Arbetet med ställningarna växte fram i nära samarbete med de andra aktörerna.

– Alla inblandade måste vara på samma nivå och ha samma inställning. Det handlar om att lyssna på varandra och respektera varandras olika professioner. Ett välfungerande lagarbete är avgörande, säger Mattias Larsen.

För Sydställningar var det viktigt att tidigt få en god förståelse för hur de andra aktörerna skulle använda ställningarna när de väl var uppe, exempelvis snickare och smeder. På så sätt kunde de anpassa ställningarnas bredd, genomfarter och praktiska detaljer efter de faktiska behoven. Att ändra ställningarna i efterhand skulle bli tidskrävande och kostsamt då det ofta innebär nedmontering av ställningar och dessutom en utdragen och kostsam ofrivillig paus i arbetet.

“Vi har jobbat med Sydställningar innan och de har visat prov på flexibilitet och uppfinningsrikedom samtidigt som de inte tummar på säkerheten. Arbetet med domkyrkan är ett komplext arbete med krav på hänsyn till andra verksamheter som kanske inte är så vanligt. Sydställningar har visat på ett stort engagemang”.

Mats Persson, Domkyrkokamrerare, Lunds Domkyrkoförsamling.

Tornställningen – det mest kritiska momentet

För att kunna utföra arbete i tornen på fyrtio meters höjd behövdes en ställning anpassad efter renoveringens behov. För att undvika så mycket störningsmoment som möjligt på marken föreslog Sydställningar en lösning med fyra ställningstorn och järnbalkar med en förmonterad byggställning ovanpå. På så sätt behövdes inte lika mycket ställning på marken utan merparten kunde istället monteras högre upp där den användes av de som utför renoveringen.

– På så sätt blev kyrkan fortsatt tillgänglig för besök och och såg inbjudande ut, säger Mattias Larsen.

Utöver de fyra ställningstornen utgjordes stommen i lösningen av två järnbalkar på 4,5 ton styck som lagts på plats genom att de skjutits in genom tornen. Ytterligare järnbalkar, 2,5 ton tunga, har därefter monterats runt kyrktornen. Därefter har den förmonterade stålställningen monterats ovanpå och säkrats genom att borras fast i väggen precis som med en traditionell ställning. För att underlätta renoveringen av tornet har ställningen runt om dessutom försetts med väderskydd.

Foto: Gunnar Menander, Svenska Kyrkan
Kranlyft h-balk domkyrkan lund

Balkkonstruktionerna har tagits fram i nära samarbete med Tyréns som deltar i renoveringsarbetet. Monteringen av balkarna var det mest komplicerade momentet för Sydställningar ur ett säkerhetsperspektiv.

– Vi jobbade med tunga balkar, lyfte upp dem och placerade dem där de skulle vara. Sen gick vi ut på dem med skyddsutrustning för att lossa kranen innan vi hämtade nästa balk, berättar Mattias Larsen.

Folke Höst, konstruktör, arbetade på Tyréns under samarbetet med Sydställningar kring Lunds domkyrka. I hans yrkesroll är det viktigt att ha en god dialog med de som bygger ställningarna redan från planeringsstadiet och att samma personer är med genom hela projektet:

– Samarbetet har fungerat mycket bra. I ett så här speciellt projekt är lyhördhet, uppfinningsrikedom och bra samarbetsförmåga särskilt viktigt, och det har Sydställningar uppvisat. Resningen av ställningarna har gått smidigt och utformningen har gett god åtkomst och en säker och väderskyddad arbetsplats.

Ställningen fick inte fästas i stenfasaden för att inte riskera skador. Istället fästes den i den bärande konstruktionen längre in i väggen som består av tegel och gråstenar. För att komma in i den två meter tjocka väggen behövdes djupa hål som borrades med en borr som var runt en meter lång.
Mattias Larsen, arbetsledare, och Roger Björk, projektchef, på Sydställningar inspekterar den färdigbyggda ställningen som är central för att göra renoveringsarbetet så smidigt som möjligt. En bygghiss med plats för 14 personer gör det enkelt att ta sig upp och ner från de båda tornen.

Säker renovering utan att störa omgivningen

När de två torntaken lyfts ner till marken kunde renoveringsarbetet med att lägga nytt tak inledas.

– För oss var det viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt få en bild av hur renoveringen av kyrkspirorna skulle genomföras. Därefter kunde vi planera för ställningar och den tillfälliga bygghallen intill kyrkan, säger Mattias Larsen.

Han insåg snabbt att det skulle behövas ställning även nere på marken. En tillfällig tälthall som ställdes upp i Lundagårdsparken intill Domkyrkan. Hallen täcktes av ett väderskydd och har en invändig lyftanordning och byggställning för att kunna lyfta vikter på upp till tusen kilo. I tälthallen finns också en godkänd miljözon som gör arbetet säkert och dessutom förhindrar att giftiga ämnen läcker ut.

Väderskyddshall med integrerad traversbana och belysning byggdes under två veckor. Polygontaket monterades ett fack i taget på ett sådant sätt att taktornens spiror enkelt kunde lyftas ur och sedan tillbaka efter renovering. De nedsänkta tornen placerades på stora metallramar och bottenplattor på marken. Med hjälp av hydrauliska kolvar gled tornen in i hallen. Dukmontaget skedde från marknivå med hjälp av förberedda nylonrep.

– Det var viktigt att det var helt tätt så att tungmetaller, bly, zink, färger och annat farligt stannar i tältet. Hade ställningen byggts fel från början hade det funnits risk att farliga ämnen ramlar ner till markplan under ställningen och tältet.

Bygghallen kläddes även med en uv-beständig duk, bullerskydd och brandvägg.

– Hade vi satt standarddukar hade det lyst igenom och stört mycket mer. Nu använde vi en tjock grå duk som ser till att lamporna inne i tältet inte stör omgivningen och dessutom smälter in i kyrkans färger. Sen kommer ju en arbetsplats alltid att vara en arbetsplats men vi ville göra det så bra som möjligt och inte störa livet i den populära parken intill kyrkan i onödan.

Den första fasen av arbetet involverade giftiga ämnen i samband med blästringen, en sorts rengöring av ytorna, och borttagande av blytaket. Efter att blästringen och målningen var över användes avancerad sugutrustning för att få ut alla de giftiga ämnena innan snickare och andra yrkesgrupper kunde ta över arbetet i den kliniskt rena miljön. I den andra fasen låg fokus på att montera det nya plåttaket innan spirorna så småningom skulle monteras tillbaka på tornen.

Kort fakta om renoveringen av Lunds domkyrka

Minimalt med ställning

För att kyrkans verksamhet skulle kunna bedrivas som vanligt var det viktigt att så lite ställning som möjligt monterades runt kyrkan där besökare och turister befinner sig. Därför skapades en speciallösning där merparten av ställningen istället kunde placeras högre upp utan att störa verksamheten. Renoveringen på marken skedde i en tillfällig tälthall intill kyrkan.

Farliga ämnen

Det gamla taket med blybeläggning och gamla färger med giftiga ämnen gjorde det möjligt att skapa en säker arbetsplats utan risk för läckage, särskilt under blästringen och nedmonteringen av det gamla taket.

Lagarbete

För Sydställningar var lagarbetet med andra experter och yrkesgrupper avgörande för ett lyckat resultat. Ändå sedan starten har de olika deltagande parterna haft regelbundna möten och avstämningar för att förstå varandras behov och komma fram till de bästa lösningarna för renoveringsarbetet. Utöver Sydställningar har bland andra Tyréns, Thage, Jinert och Proswede deltagit.

Järnbalkar

Den byggställning och väderskydd som ramar in renoveringsarbetet på 40 meters höjd vilar på specialgjorda järnbalkar som förts in genom kyrktornen men också lagts som en sorts fyrkantiga ringar runt tornen. Med hjälp av ytterligare stöttande ställningstorn har en byggställning kunnat placeras ovanpå.

En meter långa borrar

För att fästa ställningen i kyrkans runt två meter tjocka stenväggar användes specialborrar som var en meter långa. Det 25 millimeter i diameter lilla hålet påverkar inte kyrkans utseende och fylls igen med en plugg efter renoveringen anpassad till kyrkans färger.

Bakgrund

2019 uppmärksammades ett antal brister i tornen på Lunds Domkyrka. Bland annat sprickor i blyplåtarna, att vissa av plåtarna sitter löst samt att murkrönet visade sig ha vittrat på sina ställen. Dessutom visade det sig att flera av träplankorna under taket murknat. Det nya taket kommer efter renoveringen, på grund av miljöskäl, att istället täckas med tennberikat rostfritt stå och murkrönet kommer att muras om på plats. Utseendemässigt kommer det att se ungefär likadant ut som det gamla taket.

Kostnad och tid

Renoveringen beräknades inledningsvis ta ungefär ett år och kosta 40 miljoner kronor. Under arbetets gång uppmärksammades ytterligare brister som gjorde att vissa moment kom att ta längre tid. Renoveringen bekostas av Domkyrkorådet i Lund.