2

Trygga tillsammans

Vi har det övergripande ansvaret för att du inte utsätts för ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen, men i det dagliga arbetet måste alla medarbetare ta ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö. Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste byggarbetsplats.

Säkerhetspolicy

Vi är rädda om dig och dina medarbetare och vi gör allt vi kan för att ingen ska råka illa ut på våra byggarbetsplatser. Vi förväntar oss att du också tar personligt ansvar för din och allas säkerhet.

Du måste alltid ta del av, gå igenom och följa de riskanalyser som är framtagna för varje projekt innan du påbörjar ditt arbete. Gör alltid en egen riskbedömning och följ våra instruktioner. Planera arbetet så att du minskar risken för fallolyckor. Visa hänsyn mot övriga på arbetsplatsen. Ställningsmaterial får aldrig kastas, släppas eller hanteras vårdslöst.

Vi vill att du är uppmärksam på och genast rapporterar eventuella säkerhetsrisker.

Gemensamma beslut

Inför beslut om större investeringar eller ändringar som påverkar verksamheten ska arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna noggrant bedömas i samverkan med de anställda.

Drogpolicy

Alkohol, droger och arbete hör inte ihop. Det är aldrig tillåtet att dricka alkohol eller vara drogpåverkad på våra arbetsplatser. För att behålla en säker arbetsmiljö måste du reagera om du märker att någon är påverkad under arbetstid. Alkohol- eller narkotikapåverkade ska avvisas från arbetsplatsen av ansvarig arbetsledare.

Misstänks du för att vara alkohol- eller drogpåverkad är du skyldig att lämna utandningstest/urinprov för kontroll, som genomförs tillsammans med företagshälsovården. Vid vägran riskerar du att bli uppsagd.

Vi vill motverka utslagning från arbetslivet. Om ett missbruk konstateras ansvarar närmsta chef tillsammans med personalavdelningen för att stödjande åtgärder vidtas för att underlätta återanpassning till arbetet. Men det är den enskilde drogmissbrukarens eget ansvar att ändra på sitt missbruk för att behålla sitt arbete, och vi kräver ett aktivt deltagande i behandling och rehabilitering. Som kollega kan du hjälpa till och stötta, låt aldrig ett missbruk fortsätta ostört.

Fullständig drogpolicy

Jämställdhetspolicy

Sydställningars arbetsklimat ska präglas av en positiv människosyn och ömsesidig respekt. Vi accepterar inte trakasserier och mobbning mot någon anställd.

Enligt diskrimineringslagen finns det sju diskrimineringsgrunder: kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Om du känner dig missgynnad eller kränkt på grund av någon av dessa grunder ska du i första hand vända dig till närmaste chef. Om du inte får det stöd du anser dig ha rätt till vänder du dig till personalchefen.

Alla anställda har ansvar för att företagets jämställdhetspolicy följs. Har du personalansvar ansvarar du för att tillsynen av att vår jämställdhetspolicy efterlevs.

Fullständig jämställdhetspolicy

Skyddsombud

Skyddsombuden är dina representanter i arbetsmiljöfrågor. Deras uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombuden ska även bevaka att vi som arbetsgivare uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

När ett skyddsombud upptäcker en fara som behöver åtgärdas ska ombudet vända sig till oss. Om inget händer kan skyddsombudet gå vidare till Arbetsmiljöverket. Skyddsombuden kan genomföra ett skyddsombudsstopp och avbryta arbetet om det finns allvarlig fara för en arbetstagares liv.

Skyddsombud:
Peter Persson, Simon Strand Søborg, Magnus Svensson och Filip Frid.

Skyddskommitté

Vi har satt upp en skyddskommitté för att bygga starkare band mellan arbetstagare och arbetsgivare i frågor som rör arbetsmiljö och miljö.

Skyddskommittén:
Simon Strand (skyddsombud), Peter Persson (skyddsombud), Thomas Carlsson (lageransvarig), Emma Svensson (personal/HR), Fredrik Arvidsson (projektchef) och Joakim Nikkilä (kvalitet, miljö och arbetsmiljö).

Friskvård

Ställningsmontörer löper ökad risk att råka ut för belastningsskador. Eftersom din hälsa är viktig för oss har vi infört obligatoriska rutiner för samtliga i form av morgongymnastik, utbildning i lyftteknik och användande av hjälpmedel på arbetsplatsen.

På vårt kontor finns ett gym där du kan boka tid utanför arbetstid. Vi erbjuder alla tillsvidareanställda ett friskvårdsbidrag via vår förmånsportal Benify.

Företagshälsovård

Vi har avtal med företagshälsovårdsföretaget Avonova. Syftet är inte att bedriva sjukvård, utan att förebygga risker och identifiera samband mellan din arbetsmiljö och eventuell ohälsa. Kontakta din närmaste chef för att använda företagshälsovården.

Rapportsystem för visselblåsare

Upplever du att någon kollega strider mot vår uppförandekod, interna regler eller lagstiftning vill vi att du rapporterar det till din närmaste chef. Det finns även möjlighet att rapportera anonymt via vår visselblåsarfunktion.

Obligatoriska utbildningar inom säkerhet

Byggbranschen har drabbats av många och svåra olyckor. Vid analys av olyckorna framkommer brister, som ofta är kunskapsrelaterade. Ibland anses även machokultur vara en del av problemet.

På Sydställningar arbetar vi mot machokulturen. Först genom att synliggöra den och prata om den, men också genom att utbilda oss inom exempelvis ledarskap. Att våga säga ifrån när man ser något fel är en viktig del av detta.

Branschens gemensamma utbildning

Ett gemensamt grepp från byggbranschen är Byggföretagens säkerhetsutbildning Safe Construction training, som görs på buc.se. Logga in med e-post via "Mina sidor". Denna utbildning är obligatorisk för alla ställningsmontörer.

Byggbolagens egna utbildningar

Flera byggbolag tar egna initiativ i form av egna utbildningar, som du måste genomföra för att få lov att arbeta på deras arbetsplatser. Nedan listar vi dessa utbildningar:

JM – arbetsmiljöappen

Veidekkes säkerhetsutbildning

Peab – säkerhetsfilmen