5

Frånvaro

Vi kommer sakna dig. Men alla måste vi, av olika skäl, vara lediga emellanåt. För återhämtning, ta hand om familjen, sjukdom eller du kanske vill prova på något nytt under en tid. Vad än orsaken är hoppas vi att du snart kommer tillbaka. Pigg, glad och utvilad.

Semester

Som heltidsanställd har du enligt våra kollektivavtal och semesterlagen rätt till 25 dagar semester per år. Vid deltidsanställning är semesterdagarna färre.

För att få betald ledighet måste semesterdagarna tjänas in under föregående semesterår, som löper från 1 april ena året till 31 mars påföljande år. Under ditt första anställningsår har du ingen betald ledighet, men rätten att vara ledig.

Din ansökan om längre sammanhängande semester ska lämnas senast den 31 mars. Sparade semesterdagar måste tas ut före 31 mars påföljande år och planering av dessa sker i samråd med kontoret.

Vid ledighet utgår förutom ordinarie lön ett semestertillägg som utbetalas i anslutning till ledigheten. Semestertillägget är för närvarande 13 % av din semestergrundande inkomst. Semesterersättning för inte uttagna dagar utbetalas efter aktuellt semesterår.

Vid avslutad anställning om du inte hunnit ta ut din semester eller om du jobbat i ett tidsbegränsat projekt utbetalas semesterersättning inom 1 månad efter din sista utbetalda lön.

Aktuellt antal semesterdagar framgår på din lönespecifikation.

Ansökan om ledighet

Behöver du vara ledig ska du lämna in ledighetsansökan till kontoret 14 dagar innan ledighet. Vid deltidsledighet ska ledighetens omfattning anges i procent. All frånvaro som inte anmälts eller hanterats i enighet med ovanstående rutin kan komma att betraktas som olovlig frånvaro.

Blankett finns att hämta på lönekontoret eller nedan.

Ledighetsansökan

Kortare frånvaro med lön

Särskild permission med lön kan beviljas för en eller två dagar vid speciella högtider som när du gifter dig eller firar din 50-årsdag. Det kan också bli aktuellt i samband med om någon närstående till dig blir allvarligt sjuk. Även dödsfall och begravningar bland närstående beviljar betald ledighet.

Vid sjukdom

Sjukanmälan

Om du blir sjuk måste du alltid ringa och sjukanmäla dig första sjukdagen med din sjukorsak i första hand till din montagechef, och i andra hand ringer du kontorets växel på 0456-421 50. Utanför arbetstid finns telefonsvarare. Tänk på att du även behöver meddela ditt arbetslag.

Olycksfall eller tillbud måste anmälas omedelbart till arbetsledningen (i första hand projektchefen, i andra hand montagechefen).

Friskanmälan (återgång till arbetet)

Meddela montagechefen eller kontoret så fort som möjligt för återgång till arbete.

Längre sjukdom

Vid längre sjukfrånvaro ska du kontakta kontoret minst en gång i veckan. Är du sjuk längre än sju kalenderdagar inklusive helgdagar måste du efter sjunde dagen styrka din sjukfrånvaro med läkarintyg för att få fortsatt sjuklön. Vid upprepad sjukfrånvaro från sex gånger per år krävs läkarintyg från första dagen. Vid sjukfrånvaro under semester och semestervistelse utomlands ska sjukdom intygas från första sjukdagen. Sjukintyget ska vara på svenska eller engelska.

När du är frisk ska blanketten ”Försäkran för sjuklön” fyllas i och lämnas till kontoret. Vid behov av rehabilitering medger du att din personliga sekretess hävs.

Försäkran för sjuklön

Ersättning vid sjukfrånvaro

En sjuklöneperiod består av 14 kalenderdagar inklusive helgdagar. Det innebär att vi ansvarar för karensdag och sjuklön under din sjukfrånvaroperiod. Första arbetsdagen får du ingen ersättning för, men vi betalar sjuklön med 80% av din sjukpenninggrundande lön (SGI) för de timmar som du skulle ha arbetat från och med dag två till och med dag 14.

Rehabilitering

Om du drabbas av nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller arbetsskada måste vi som arbetsgivare ta ansvar för att du så snart som möjligt ska kunna återgå i arbete.

Olycksfall

Vi jobbar aktivt mot arbetsrelaterade skador. Om ett olycksfall ändå uppstår ska det oavsett omfattning omgående meddelas till arbetsledningen. Om du vill kan du ta hjälp av ett skyddsombud när du skriver tillbudet/olyckan. Sydställningar är skyldiga att anmäla allvarliga arbetsskador till Arbetsmiljöverket.

Alla medarbetare har en arbetsskadeförsäkring som lämnar ersättning för olycksfall i arbetet, olycksfall på väg till eller från arbetet och vid arbetssjukdomar. Försäkringen är tänkt att ersätta dig för karensdag samt de 20 % du förlorar vid sjuklön. För hjälp vid frågor om försäkringen, kontakta din försäkringsinformatör.

Så gör du vid olycka

1. Anmäl tillbudet eller olyckan så att arbetsledningen får vetskap. Då kan vi anmäla till Försäkringskassan och förhindra att det händer igen.

2. Besök vårdcentral eller akutmottagning och få läkarintyg. Även om du inte upplever något problem är det bra att ha inför eventuella framtida besvär.

3. Begär ersättning från din arbetsskadeförsäkring. Din försäkringsinformatör kan hjälpa dig.

Försäkringsinformatör:
Simon Søborg Strand, tel. 0709-74 29 85.

Glöm inte att uppdatera dina anhöriguppgifter

Det är viktigt att dina anhöriguppgifter är uppdaterade i händelse av plötslig sjukdom, olycka eller annan situation. Om något oväntat händer är det värdefullt att vi som arbetsgivare har uppgifterna förberedda och nära till hands.

Vård- och tandläkarbesök

Dina vård- och tandläkarbesök ska i första hand planeras in utanför ordinarie arbetstid. Om detta inte är möjligt ska det planeras in i överenskommelse med din arbetsledare.

Är det en skada som orsakats på arbetet får du permission och betald ledighet. Du måste då fylla i en arbetsskadeanmälan. Om inte skadan är arbetsrelaterad gäller tjänstledighet.

Förälder

Du kan vara föräldraledig vid ditt barns födelse eller adoption med maximalt 18 månader per barn. Du har rätt att ta ut mer föräldraledighet om du har kvar föräldrapenning efter de första 18 månaderna av ledighet. Ledighet kan påbörjas 60 dagar före beräknad födsel. Anmälan om föräldraledighet måste göras senast två månader före beräknad födsel och det ska framgå hur länge du beräknar vara föräldraledig.

Till att ditt barn fyller 8 år har du dessutom rätt till förkortad arbetstid.

Du har rätt att stanna hemma för vård av sjukt barn och få ut tillfällig föräldrapenning (VAB) från Försäkringskassan tills barnet fyller 12 år. I vissa fall längre om barnet omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS). Din frånvaro måste anmälas till oss på samma sätt vid VAB som när du själv är sjuk så att vi kan planera för din ersättare.

Graviditetspenning

Om du inte kan utföra ditt arbete på grund av fysiskt påfrestande uppgifter och när lättare uppgifter inte kan erbjudas kan du kan påbörja din ledighet med graviditetspenning innan ditt barns födsel.

Beslut om ledighet med graviditetspenning utfärdas alltid av Försäkringskassan och det är ditt ansvar att ta initiativ till ledigheten i samråd med Försäkringskassan och din närmaste chef. Graviditetspenning kan tidigast utgå sextio dagar innan föräldraledighet och ges max under 50 dagar. Det är viktigt att datum för föräldraledighetens början anges på din föräldraledighetsansökan.

Tjänstledighet

Vill du studera på gymnasie-, folk- eller högskola. Eller kanske starta eget företag? Så länge det inte konkurrerar med vår verksamhet kan du ansöka om tjänstledighet i god tid till kontoret. Tidpunkten för tjänstledigheten ska fastställas både med hänsyn till vår verksamhet och din plan.

Vid tjänstledighet får du ingen lön, men du behåller dina anställningsvillkor.